Pravidla Pravého blešího trhu


Aktuální pravidla lze najít i zde: http://www.pravyblesitrh.cz/?page_id=186

Účastí na Bleším trhu uzavírá prodejce s pořadatelem automaticky smlouvu o zprostředkování prodejního místa. Přílohou této smlouvy jsou následující stručná pravidla Blešího trhu. Jsou přílohou i v případě, že nejsou v písemné formě přiloženy ke smlouvě. Neobsahují žádné kličky ani pasti, jejich dodržování má zaručit pohodovou atmosféru a zachování klasického rázu blešího trhu. Je nutné je dodržovat, pokud jste se rozhodl/a prodávat na bleším trhu:


1. Témata blešího trhu
Bleší trh na náměstí Míru může mít své téma (zaměření) a budeme rádi, když prodávající budou tyto témata jednotlivých trhů dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo věci k prodeji, které toto téma výrazně nevystihují z prodeje vyřadit. Při neuposlechnutí bude pozdržena kauce a účast prodávajícího na dalších trzích popřípadě pozastavena.


2. Organizace a prodejní místa
Na náměstí budou v den akce vyznačeny prodejní místa nebo je určí pořadatel. Tytoprodejní místa se musí dodržovat, vyčnívající prodejní exponáty se bohužel musí z bezpečnostního hlediska (průchodnost, případ nebezpečí) na vyzvání pořadatele uklidit. Poloha prodejního místa na Bleším trhu se může předem zamluvit (při rezervaci a platbě předem) nebo v den akce nejpozději do 9 hod po domluvě s pořadatelem vybrat. Výběr prodejního místa se koná způsobem kdo dříve přijde. V případě předem zaplacených prodejních míst záleží na prodejci kdy přijde, nejpozději ale v 9.00. Poté má pořadatel právo místa znovu přidělit.


3. Prodávající
Prodávající na Bleším trhu mohou být fyzické osoby nebo obchodníci. Fyzické osoby nemusí vydávat doklad o zaplacení. Profesionální prodejci jsou povinni viditelně na své prodejní místo umístit informace své živnosti, především jméno a přímení, adresu, spojení a IČO. Na vyžádání musí vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Pokud se v průběhu trhu prokáže, že se profesionální prodávající nedodržuje platné předpisy ČR, propadá kauce i poplatek za prodejní místo prodávajícího ve prospěch pořadatele a pořadatel má právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění Blešího trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc Městské policie.


4. Začátek a konec
Začátek Blešího trhu je plánován na 9:00 hod a konec na 16:00 hod. V den akce je možno obsadit prodejní místa od 8:00 hod a nejpozději do 9.00 hod. Jiná instalace není přípustná. Po ukončení trhu je nutno prodejní místo vyklidit nejpozději do 17:00 hod.


5. Pořádek a vratná kauce
Po ukončení prodeje je prodejce povinnen na vlastním prodejním místě odstranit odpadky a v případě znečistění např. zamést. Z důvodů zaručení pořádku a dodržování Pravidel má pořadatel právo před začátkem požadovat tzv. Pořádkovou a jistinnou kauci Blešího trhu. Ta je stanovena na 300 Kč za jednoho prodejce. Kauce bude vrácena pořadatelem tentýž den po skončení trhu a opuštění prodejního místa v uklizeném stavu bez zjevných nečistot a poškození (viz bod 6) a v případě neporušení těchto Pravidel. V případě vážného poškození veřejné plochy prodejcem se tímto nevylučuje další náhrada škody vůči městské části a pořadateli.


6. Pro prodej nepřípustné věci a produkty
Zboží označené jako nepřípustné není možno na Bleším trhu prodávat a jeho prodej může být důvodem k propadnutí kauce i poplatku za prodejní místo prodávajícího ve prospěch pořadatele a v takovém případě má pořadatel právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění Blešího trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc Městské policie. Přesný aktuální seznam je k dispozici na našem webu.


7. Doprava a parkování
Dovoz věcí. Ohleduplný vjezd na pomocné komunikace je povolen podle pokynů pořadatele a to jen pro dobu potřebnou k vyložení a naložení zboží nejpozději do 9:30 hod a nejdříve po 16:00 hod. Parkování není na žádném Bleším trhu povoleno. Zaparkovaná auta mohou být policií pokutována nebo na náklady majitele vozu odtažena. Parkování je povoleno jen na všeobecně povolených místech městské části. Mapka Prahy 2 zde


8. Storno
V případě, že prodejce zarezervuje a zaplatí své prodejní místo před trhem a z nějakého důvodu se nemůže dostavit, platí následující možnosti storna objednávky: storno více než 1 týden před trhem 0% storno poplatek storno 4-7 dní před trhem 30 % storno poplatek storno 2-3 dní před trhem 50 % storno poplatek storno Méně než 2 dny před trhem 100 % storno poplatek


9. Ostatní
Trh se koná za každého počasí. Pořadatel si ale vyhrazuje v případě velmi špatného počasí nebo malé účasti trhovců bleší trh odvolat nejpozději v okamžiku oficiální začátku. V tomto případě je možné formou emailu zažádat o vratku zaplacených poplatků za prodejní místo. Pořadatel má právo i v případě horšího počasí rozhodnout o odškodnění prodejců. Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné případné nároky jsou vůči pořadateli vyloučené. Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči pořadateli jsou tímto vyloučeny. Tyto pravidla tvoří automaticky přílohu k Potvrzení o zaplaceném prodejním místě na bleším trhu a prodejce je svou účastí na trhu povinen dodržovat.


Verze 9.10.2013